REKLAMAČNÝ PORIADOK
 

Tieto reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je HAKL SK, s.r.o., so sídlom na Vajnorskej ceste 6 v Ivanke pri Dunaji (ďalej len "predávajúci") a spotrebiteľom, ktorej predmetom je reklamácia tovaru alebo odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 


 

VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

2. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou pomocou formulára  <<< Formulár o Odstúpení od kúpnej zmluvy.pdf >>> .

3. Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho  osobne odovzdať predávajúcemu.

4. Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, nepoužívaný a podľa možnosti v originálnom obale.

5. Spotrebiteľ je povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo mechanicky poškodený tovar a pod.)

6. Zásielky doručené na dobierku predávajúci nepreberá!

 


 

UPLATNENIE ZÁRUKY ZA VADY VÝROBKU V ZÁRUČNEJ DOBE

 

1. Ak spotrebiteľ zistí u zakúpeného výrobku vadu v záručnej dobe, má právo túto vadu reklamovať.

2. Uplatnenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia výrobku predávajúcemu.

3. Spotrebiteľ je povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu prevádzky v prípade, že výrobok je zaradený do skupiny dielenských opráv, táto informácia je uvedená v záručnom liste výrobku.

4. Adresa pre doručenie opráv:

HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6, 90028 Ivanka pri Dunaji
02 / 4564 8292

5. Na uplatnenie reklamácie musí spotrebiteľ predložiť nasledovné:

 • doklad o zakúpení výrobku (blok z registračnej pokladnice alebo faktúru v prípade zaslania výrobku dobierkou alebo prepravnou spoločnosťou)
 • riadne vyplnený záručný list potvrdený predajňou, ktorá tovar predala a s uvedeným dátumom predaja a sériovým číslom výrobku
 • reklamovaný výrobok. Výrobok nemusí byť v pôvodnom balení

6. Záruka výrobku

 • na všetok tovar sa vzťahuje minimálna zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak v záručnom liste. 
 • upravená záručná doba sa môže týkať aj konkrétnej súčiastky výrobku, pokiaľ nie je uvedené inak v záručnom liste. 
 • záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci. 
 • záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady za predpokladu, že boli dodržané všetky záručné podmienky uvedené v záručnom liste a v návode na obsluhu

7. Záruka na vady výrobku zaniká:

 • nevyplneným dátumom predaja a montáže v záručnom liste
 • mechanickým alebo elektrickým poškodením tovaru
 • odstránením výrobných štítkov
 • odstránením alebo poškodením plomb alebo ochranných nálepiek, ak bol výrobok takýmito pri predaji opatrený
 • neschopnosťou predložiť záručný list 
 • zjavne prepísaným alebo inak opravovaným záručným listom
 • vada bola spôsobená užívaním predmetu kúpy v rozpore s dodaným záručným listom, návodom na obsluhu a návodom na montáž
 • vada vznikla neodbornou inštaláciou, zlou obsluhou alebo nedostatočnou údržbou, alebo ich dôsledkom
 • vada vznikla v dôsledku opotrebenia tovaru pri jeho bežnom užívaní alebo v dôsledku nadmerného užívania
 • vada bola zjavne zapríčinená úmyselným poškodením tovaru
 • vada vznikla živelnou pohromou alebo jej následkom
 • vada vznikla pri alebo následkom neodbornej montáže alebo ak bola montáž vykonaná osobou, ktorá nemá oprávnenie k vykonaniu montáže predmetu kúpy

 


 

VADY VÝROBKOV PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNEJ DOBY
 
1. Vady  výrobkov, ktorým uplynula záručná doba sa považujú za opravy. 

2. Predávajúci vo svojich prevádzkach vykonáva opravy svojich výrobkov. Ceny účtuje podľa platného cenníka náhradných dielov.

3. Pri prijatí výrobku na opravu vypíše pracovník preberajúci opravu doklad potvrdzujúci prevzatie výrobku do opravy, v ktorom uvedie dátum prijatia výrobku do opravy, typ výrobku, predpokladaný dátum vybavenia opravy a predpokladanú cenu opravy. 

4. Ak sa počas opravy výrobku zistí, že predpokladaná cena opravy presiahne odhadovanú sumu o viac ako 10 % kontaktuje zamestnanec reklamačného oddelenia zákazníka a v oprave pokračuje až po tom, ak zákazník písomné alebo ústne zvýšenie ceny odsúhlasí.

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
1. Definícia pojmov

Spotrebiteľská kúpna zmluva – kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci, HAKL SK s. r.o. a na druhej strane spotrebiteľ, 
Spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Záručný list – písomné potvrdenie o dohodnutej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby od splnenia, alebo o zodpovednosti podľa prísnejších zásad.
Záručná doba – doba stanovená zákonom alebo určená predávajúcim, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady.
Reklamácia – uplatnenie práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu uplatniť si u predávajúceho.
Vada výrobku – výrobok sa považuje za vadný, ak nezaručuje bezpečnosť jeho použitia 
Výrobok sa ďalej považuje za vadný, ak nemá akosť a úžitkové vlastnosti predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre výrobok takého druhu obvyklé, ak nezodpovedá požiadavkám, právnym predpisom a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo pre ktorý sa výrobok obvykle používa.
Ostatné vady – výrobok nebol dodaný v určenom zodpovedajúcom množstve, nesprávne údaje na dokladoch k výrobku, dodanie  iného ako požadovaného výrobku.

 

2. Povinnosti predávajúceho pri dodaní tovaru

Predávajúci ako dodávateľ tovaru  je povinný dodať predmet kúpy v kvalite, ktorá je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaný výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre výrobok takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo pre ktorý sa výrobok obvykle používa.
 

3. Zodpovednosť predávajúceho 

 • Predávajúci zodpovedá za vady výrobku, ktoré má predmet kúpy pri jeho prevzatí spotrebiteľom a spotrebiteľ ich uplatnil počas záručnej doby. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že predmet kúpy má po dobu záručnej doby dohodnuté vlastnosti a vlastnosti podľa všetkej dokumentácie, ktorá bola alebo mala byť použitá pri výrobe predmetu kúpy, ako aj že predmet kúpy má po túto dobu vlastnosti obvyklé.
 • Predávajúci ďalej zodpovedá za ostatné vady. Spotrebiteľ je povinný všetky dodané výrobky prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodanými výrobkami a výrobkami uvedenými na sprievodných dokladoch je spotrebiteľ povinný oznámiť do 3 dní po prevzatí dodávky spoločnosti. Predávajúci po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú. 
 • Záručná doba na vady výrobku je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom, alebo prepravnou službou a predlžuje sa presne o dobu od uplatnenia reklamácie až do doby, keď bol spotrebiteľ po skončení opravy povinný tovar prevziať. Ak nie je reklamácia vadného výrobku, za ktorú Predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak bola reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia nového tovaru.
 • Zamestnanec reklamačného oddelenia je povinný reklamáciu pri jej prevzatí riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch informovať spotrebiteľa o ďalšom postupe do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. K prijatej reklamácii je povinný vystaviť spotrebiteľovi doklad s uvedením dátumu, kedy bola reklamácia uplatnená, druh reklamovaného výrobku a spôsob vybavenia reklamácie. Tento doklad slúži zároveň ako doklad k jeho vyzdvihnutiu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Predávajúci je povinný oznámiť spotrebiteľovi dátum  ukončenia opravy pri osobnom preberaní reklamácie prípadne na základe dohody neskôr telefonicky, emailom alebo SMS správou.
 • Spotrebiteľ je povinný vyzdvihnúť výrobok zo servisného strediska v maximálnej lehote do 60 dní od oznámenia ukončenia opravy.
 • V prípade, že si spotrebiteľ ani po uplynutí tejto lehoty  výrobok nevyzdvihne, môže Predávajúci výrobok recyklovať

 

4. Spôsoby vybavenia reklamácii:

 • ak ide o odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo aby bola táto bezplatne, včas a riadne odstránená
 • spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti veci výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady, o čom rozhoduje vedúci manažér servisného úseku 
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za nezávadný 
 • ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo právo od spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť a Predávajúci mu je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu výrobku. Právo výberu možnosti má spotrebiteľ
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu výrobku, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku podľa charakteru vady
 • ak ide o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo právo od spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť a Predávajúci mu je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu výrobku. Právo výberu možnosti má spotrebiteľ
 • rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného výrobku nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie

 

5. Záverečné ustanovenie

Právny vzťah neupravený týmto Reklamačným poriadkom sa riadi všeobecnými platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o elektronickom obchode a Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.  

 • Zákaznícka podpora
  02 / 4564 8292

  hakl@haklobchod.sk
  V pracovných dňoch      od 9.00–16.00 hod.

 • Servis a opravy
  +421 911 717 191

  servis@hakl.sk
  V pracovných dňoch      od 7.00–15.00 hod.

 • Dopravné a balné zdarma
  platí pre nákup cez        E-shop pri objednávke nad 50 EUR.
 • Tovar skladom expedujeme do 24 hod.
  pri objednávkach zaslaných do 11.00 hod. v danom dni.