OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.Všeobecné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je HAKL SK, s.r.o., so sídlom na Vajnorskej ceste 6 v Ivanke pri Dunaji (ďalej len "predávajúci") a Spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Fakturačné údaje (predávajúci)
HAKL SK, s.r.o.
Vajnorská cesta 6
90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 35723858
DIČ: 2021302360
IČ DPH: SK2021302360
Spoločnosť HAKL SK spol. s r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo: 15203/B

 


 

2. Uzavretie zmluvy

 • Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári predávajúceho a ich potvrdenie kupujúcim. 

 • Spotrebiteľ potvrdením záväznej objednávky akceptuje Obchodné podmienky predávajúceho pre dodávku tovaru. 

 • Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke z ponuky Predávajúceho. 

 • Predávajúci je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení; objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup. 

 • Vzťahy medzi Spotrebiteľom a predávajúcim sa riadia Obchodnými podmienkami, ako aj osobitnými ustanoveniami o elektronických komunikáciách v Občianskom zákonníku a v Obchodnom zákonníku Slovenskej republiky.

 


 

3. Dodanie tovaru

 • Dodacie a Platobné podmienky si Spotrebiteľ zvolí v nákupnom košíku pri jednotlivých krokoch, kde je po vyšpecifikovaní zobrazená aj cena za zvolené služby. 

 • Doba dodania tovaru je závislá od modelu objednaného výrobku. 

 • Spotrebiteľ nie je povinný prebrať poškodený tovar (obal výrobku) od zasielateľskej spoločnosti. 

 • V prípade, že tak urobí, je nutné vyplniť reklamačný formulár o poškodení zásielky, ktorý poskytne kuriér.  Bez potvrdeného formulára od zasielateľskej spoločnosti Spotrebiteľ preberá  zodpovednosť za poškodený tovar.

 • Tovar si môže Spotrebiteľ zaplatiť a vyzdvihnúť aj osobne v prevádzke predávajúceho. Adresa a otváracie hodiny sú zobrazené v kontaktných údajoch.

 


 

4. Záruka výrobku

 • Na všetok tovar sa vzťahuje minimálna zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak v záručnom liste. 

 • Upravená záručná doba sa môže týkať aj konkrétnej súčiastky výrobku, pokiaľ nie je uvedené inak v záručnom liste. 

 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci. 

 • Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady za predpokladu, že boli dodržané všetky záručné podmienky uvedené v záručnom liste a v návode na obsluhu.

 


 

5. Reklamačný poriadok

 • S cieľom zabezpečenia jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií uplatnených Spotrebiteľom bol vydaný Reklamačný poriadok, ktorý nájdete na našich webstránkach www.haklobchod.sk/reklamacny-poriadok.
 • Bližšie informácie ohľadom servisných stredísk nájdete na webstránkach  www.haklobchod.sk/servis.

 


 

6. Odstúpenie od zmluvy

 • Spotrebiteľ je oprávnený, pri kúpe tovaru cez e-shop (nie v kamennej predajni)  bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 • Spotrebiteľ je povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

 • V prípade, že Spotrebiteľ je nútený zrušiť zmluvu, musí tak učiniť písomnou formou a to vyplnením formulára na podstránke www.haklobchod.sk/vratenie_tovaru.

 • Spotrebiteľ je povinný pri zrušení zmluvy uviesť nasledovné údaje: číslo objednávky, dátum objednávky, názov firmy alebo meno a priezvisko,  názov tovaru, množstvo a číslo účtu pre vrátenie platby.

 • Spotrebiteľ je povinný doložiť originál doklad o zakúpení výrobku (blok z registračnej pokladnice alebo faktúru v prípade zaslania výrobku dobierkou alebo prepravnou spoločnosťou), aby boli naplnené podmienky na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny
 • Ak predávajúci nesplní podmienky zmluvy (napr. termín dodania), pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 


 

7. Alternatívne riešenie sporov

V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu napr. Slovenská obchodná inšpekcia (kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je uvedený na stránke https://www.mhsr.sk, ak Poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 


 

8. Záverečné ustanovenie

Právny vzťah neupravený týmito obchodnými podmienkami sa riadi všeobecnými platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o elektronickom obchode a Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.  

 

 • Zákaznícka podpora
  02 / 4564 8292

  hakl@haklobchod.sk
  V pracovných dňoch      od 9.00–16.00 hod.

 • Servis a opravy
  +421 911 717 191

  servis@hakl.sk
  V pracovných dňoch      od 7.00–15.00 hod.

 • Dopravné a balné zdarma
  platí pre nákup cez        E-shop pri objednávke nad 50 EUR.
 • Tovar skladom expedujeme do 24 hod.
  pri objednávkach zaslaných do 11.00 hod. v danom dni.