OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Účelom spracovania osobných údajov je ich zahrnutie do databázy v rámci web stránky spojenej s činnosťou nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru, vybavovania reklamácií a riešenia poistných udalostí. Osobné údaje  nie sú využívané pre marketingové účely.

 


 

2. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť  HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35723858 DIČ: 2021302360, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.15203/B, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 


 

3. Spotrebiteľ  podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ( názov firmy a IČO) adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou a tovarom, vrátane neskoršej komunikácie so Spotrebiteľom  (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.). Osobné údaje Poskytovateľ nevyužíva pre potreby vlastného marketingu na zasielanie informácií o produktoch elektronickými prostriedkami  (e-mail, sms). 

 


 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a tovaru a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia (tretia osoba):

Prepravná spoločnosť:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 803/S

Prepravná spoločnosť:
Geis SK s.r.o. Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, IČ DPH: SK2020452687, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka č.2083/S

Prepravná spoločnosť:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, 
IČO: 36624942, IČ DPH:  SK2021797140, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici   vložka č. 9084/S, oddiel: Sro

Záručný a pozáručný servis:
HA-KL s.r.o. Vajnorská cesta 6, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 17323525 DRČ: SK2020352488, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 1392/B

 


 

5. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo krádežou. Z tohto dôvodu sa Poskytovateľ riadi nasledovným:

a) Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
b) Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ;
c) Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu;
d) Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania;
e) Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom;
f) Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci;

 


 

6. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

 


 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

 


 

8. Právny vzťah neupravený týmito podmienkami sa riadi všeobecnými platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o elektronickom obchode a Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.  

 

 

 • Zákaznícka podpora
  02 / 4564 8292

  hakl@haklobchod.sk
  V pracovných dňoch      od 9.00–16.00 hod.

 • Servis a opravy
  +421 911 717 191

  servis@hakl.sk
  V pracovných dňoch      od 7.00–15.00 hod.

 • Dopravné a balné zdarma
  platí pre nákup cez        E-shop pri objednávke nad 50 EUR.
 • Tovar skladom expedujeme do 24 hod.
  pri objednávkach zaslaných do 11.00 hod. v danom dni.