phone icon Tovar si môžete objednať aj telefonicky na čísle 02 / 4564 8292

Radi vám zodpovieme vaše otázky v dňoch Pondelok až Piatok v čase 9:00 - 11:45 12:45 - 17:00

Podmienky spracúvania osobných údajov

Haklová Magda - HAKL SK je správcom osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení GDPR.

Týmto sú v zmysle článku 12 GDPR poskytnuté subjektom osobných údajov informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich právach.

Haklová Magda - HAKL SK spracováva osobné údaje v súlade s GDPR, prípadne ďalšími relevantnými právnymi predpismi a pri súčasnom šetrení práv osôb, ktorých údaje sú spracované. Napĺňanie povinností Haklová Magda - HAKL SK v oblasti ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou fungovania Haklová Magda - HAKL SK

Kategórie spracúvaných osobných údajov sa riadia rozsahom, v ktorom boli Haklová Magda - HAKL SK poskytnuté, a to najmä prostredníctvom kontaktného formulára na web stránke . Jedná sa o poskytnuté adresné, identifikačné a popisné údaje, predovšetkým o meno, priezvisko, kontaktné informácie, telefón, e-mailovú adresu a elektronické údaje ako IP adresu či cookies.

Účelom spracovania osobných údajov je ich zahrnutie do databázy prevádzkované v rámci web stránky a prípadne ďalšie obchodné či iné aktivity, pre ktoré budú osobné údaje spracovávané.
Osobné údaje užívateľa sú spracovávané automaticky. Haklová Magda - HAKL SK považuje osobné údaje za dôverné a nebude ich bez súhlasu subjektov osobných údajov či zákonnej povinnosti odovzdávať tretím osobám, ibaže sa jedná o subjekt patriaci do koncernu, do ktorého patrí aj Haklová Magda - HAKL SK, ktorý má sídlo v rámci Európskej únie.

Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania spolupráce s Haklová Magda - HAKL SK a nevyhnutnú dobu po jej ukončení. Osobné údaje sú spracované na základe súhlasu a najdlhšie do doby odvolania súhlasu, čo sa dá urobiť kedykoľvek a ukončiť tak zároveň spoluprácu s Haklová Magda - HAKL SK

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré Haklová Magda - HAKL SK spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (t.j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Subjekty osobných údajov majú podľa Nariadenia najmä nasledujúce práva:

a) Právo na informácie;
b) Právo na prístup k osobným údajom a ich prenositeľnosť;
c) Právo na opravu nepresných osobných údajov či ich doplnenie;
d) Právo na výmaz ( „právo byť zabudnutý“);
e) Právo na obmedzenie spracovania;
f) Právo vzniesť námietku;
g) Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
h) Právo získať od Haklová Magda - HAKL SK potvrdenie o tom, či sa osobné údaje subjektu spracúvajú.

Svoje práva môžu subjekty osobných údajov realizovať prostredníctvom tohto poučenia, kontaktovaním Haklová Magda - HAKL SK. Pre podrobnejšie poučenie, informácie o spracovaní osobných údajov a výkon svojich práv sa subjekt osobných údajov môže obrátiť na Haklová Magda - HAKL SK prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na adresu hakl@haklobchod.sk.